Overslaan en naar de inhoud gaan

Personenwagens

Personenwagens

Algemeen

Personenwagens zijn voertuigen van de categorie M1 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van personen, bestuurder niet inbegrepen, met maximum acht zitplaatsen. Tot deze categorie behoren ook voertuigen voor speciale doeleinden, zoals kampeerwagens. Deze laatste zijn onderworpen aan een specifieke reglementering opgenomen in het hoofdstuk kampeerwagens.

Indien het voertuig verbouwd werd sinds de vorige keuring dan dient u dit te melden aan de keurder vóór aanvang van een nieuwe keuring. Belangrijke verbouwingen aan het voertuigen vereisen sowieso een nieuwe keuring voor het opnieuw in gebruik nemen van het voertuig.

Begeef u steeds veilig naar het keuringsstation: zorg ervoor dat alle veiligheidssystemen van uw voertuig functioneren vooraleer u naar het keuringsstation vertrekt.

Vereiste documenten

Volgende documenten moeten voorgelegd worden tijdens uw bezoek aan de autokeuring. Ga dus steeds na of u over de originele documenten beschikt. Om fraude tegen te gaan worden inderdaad noch fotokopies, noch scans aanvaard in de keuringcentra.

OPGELET ! 

Naargelang het type keuring dat moet uitgevoerd worden zullen u, behalve de volgende documenten, misschien bijkomende documenten gevraagd worden. Deze worden vermeld in de rubrieken over elk type keuring.

Belgisch inschrijvingsbewijs

Het inschrijvingsbewijs is een roze of zandkleurig document van formaat A4 of A5 (splitsbaar) (voor de voertuigen ingeschreven na 15/01/2011). Dit document levert het bewijs dat uw voertuig ingeschreven is bij de DIV, de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen.

Wat gedaan indien u niet beschikt over het inschrijvingsbewijs ?
Diefstal /verlies/vernietiging

Is uw inschrijvingsbewijs gestolen of vernietigd ? Bent u ze verloren? Dan moet u dit aangeven bij de politie. U krijgt dan een attest van onvrijwillig verlies. Met dit attest kunt u een aanvraag richten tot de DIV om een duplicaat te bekomen van uw inschrijvingsbewijs. Tijdens uw bezoek aan het autokeuringscentrum legt u het duplicaat voor als alternatief voor het originele inschrijvingsbewijs.

Gelijkvormigheidsattest - COC

Elk voertuigtype dat gebouwd of ingevoerd wordt in België wordt gehomologeerd door de betrokken Overheidsdienst in een proces-verbaal van goedkeuring (PVG). Het Belgisch gelijkvormigheidsattest bekrachtigt dat het voertuig goed en wel beantwoordt aan de beschrijving van het PVG. Het Belgisch gelijkvormigheidsattest wordt afgeleverd door de constructeur of de officiële mandataris bij de aankoop van uw wagen. Daarom bestaat het document onder verscheidene vormen en kleuren naargelang het merk van het voertuig.

Eind de jaren 90 werd het Belgisch gelijkvormigheidsattest verplicht vervangen door het Europees gelijkvormigheidsattest (COC).

Wat indien u niet beschikt over een gelijkvormigheidsattest ?

Neem contact op met de invoerder of de officiële mandataris van uw voertuig om een aanvraag tot het bekomen van het gelijkvormigheidsattest te verkrijgen. U kunt ook in een keuringscentrum langsgaan om een gelijkvormigheidsprocedure te doorlopen wanneer uw voertuig wordt ingevoerd uit het buitenland. Een dossier zal er opgesteld worden dat naar de betrokken overheidsdienst mobiliteit zal doorgestuurd worden, die, na goedkeuring, op zijn beurt een goedkeuringsattest zal overmaken als alternatief voor het vereiste gelijkvormigheidsattest.

Keuringsbewijs

Het keuringsbewijs wordt overgemaakt na de keuring van uw voertuig. Dit keuringsbewijs heeft een groene of rode kleur. Wanneer u opnieuw uw voertuig voorrijdt bij de autokeuring moet u uw vorig keuringsbewijs kunnen voorleggen. Meer informaties in de rubriek Keuringsbewijs.

Uw keuringsbewijs verloren ?

U moet een duplicaat aanvragen in een keuringcentrum. Om de hieraan verbonden kosten te kennen raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

Verzekeringsdocument

Als het voertuig wordt voorgereden ter keuring dient een geldig verzekeringsdocument (groene kaart) te kunnen worden voorgelegd.

Nuttige, niet verplichte documenten

Uitnodiging

Vooraleer uw keuringsbewijs vervalt wordt u een groene uitnodiging per post opgestuurd.
De uitnodiging om uw voertuig te laten keuren is GEEN verplicht document voor de autokeuring! Deze kaart heeft enkel als doel u eraan te herinneren dat uw voertuig moet voorgereden worden binnen de twee maanden die de vervaldatum voorafgaan. Deze vervaldatum staat vermeld op het laatste afgeleverde keuringsbewijs. De uitnodiging herneemt ook nuttige informatie zoals de openingsuren van het station, de staat waarin het voertuig moet voorgereden worden en de documenten die moeten voorgelegd worden.

U kunt uw voertuig voorrijden in 1 van onze keuringscentra naar keuze.

OPGELET ! 

Indien uw voertuig een rood keuringsbewijs krijgt moet de herkeuring plaatshebben in hetzelfde station.

Het adressenbestand dat door de keuringscentra gebruikt wordt is afkomstig van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Indien u zonder geldige reden wordt uitgenodigd of indien de gegevens die voorkomen op de uitnodiging foutief zijn kunt u de volgende dienst contacteren:

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
DIV
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel