Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

GEWIJZIGDE WETGEVING LPG (30.06.01)
Sinds 1 juli 2001 is er een nieuwe reglementering van kracht voor wat betreft het plaatsen van of wijzigen aan LPG installaties gebruikt voor de aandrijving van motorvoertuigen.

Voertuigen aangedreven door middel van LPG moeten volgens de wetgever onderworpen worden aan een specifieke LPG -keuring. De reden waarom een dergelijke keuring noodzakelijk is, komt voort uit het feit dat LPG (of Liquified Petrol Gas) een vloeibaar gemaakt gas is dat gekenmerkt wordt door een zeer belangrijke expansiegraad, wat specifieke veiligheidsaspecten met zich meebrengt. Hoewel een goedgeplaatste LPG –installatie volkomen veilig is, dient men bij de keuring van een dergelijke installatie extra aandacht te besteden aan deze veiligheidsaspecten. Het is daarom de taak van de autokeuring uw voertuig, uitgerust met een LPG -installatie, naast de algemene technische keuring aan een specifieke LPG -keuring te onderwerpen. Volgende onderdelen van de LPG -installatie worden tijdens de LPG -keuring nagekeken: het LPG -reservoir de buigzame drukleidingen de gasdichte doos de LPG -vulleiding de LPG -drukleiding de benzine afsluitklep de LPG -afsluitklep de ontspanner/verdamper de lucht/LPG menger de schakelaar gas/benzine De LPG -keuring is verplicht onmiddellijk na de installatie en voor de indienststelling van uw voertuig op LPG en vervolgens ter gelegenheid van elke keuring voorzien voor uw type voertuig. Er is eveneens een keuring vereist na de demontage van de LPG -installatie. Door het nieuwe KB op de LPG -installaties moeten voertuigen voorzien van een nieuwe LPG -installatie (geplaatst vanaf 01.07.2001) aan strengere normen voldoen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de wetgever bepaald heeft dat nieuwe LPG-installaties enkel in een erkende werkplaats en door een erkend installateur of erkende monteur mogen geplaatst worden. Het is ook enkel nog toegelaten R67 goedgekeurde onderdelen te gebruiken in de installatie. Installaties die aan de nieuwe, strengere voorwaarden voldoen krijgen een speciaal vignet op de voorruit gekleefd met daarop vermeld de geldigheid van de keuring. Voertuigen die aan deze strengere eisen voldoen zullen (mits toelating van de uitbater) op termijn mogen parkeren in ondergrondse parkeergarages. Een samenvatting van de andere belangrijkste nieuwigheden in dit KB vindt u hieronder terug: Alle onderdelen van de nieuwe LPG-installaties moeten voldoen aan de veiligheidsnormen van het internationaal reglement R67 en de installatie moet verplicht geplaatst worden door een erkend installateur. Voertuigen die voldoen aan de nieuwe regelgeving zullen identificeerbaar zijn. Op de voorruit zal een zelfvernietigend vignet worden gekleefd. Dit vignet kan aan conforme voertuigen de toegang tot ondergrondse parkings verlenen (op voorwaarde dat de parkinguitbater akkoord gaat). Dit vignet, afgegeven na keuring van het voertuig, vervangt voor de installaties volgens de nieuwe norm de huidige groene LPG-klever achteraan de voertuigen. Een installatie die geplaatst werd vóór 01.07.2001 moet voldoen aan bepaalde overgangsbepalingen. Deze hebben betrekking op de LPG-reservoirs. Om alle ontploffingsgevaar uit te sluiten moet elk reservoir voorzien zijn van een automatische vulbegrenzer zodat deze maximaal tot 80% gevuld kan worden. Deze vulbegrenzer verhindert dat gas uit de tank ontsnapt wanneer de tank opgewarmd wordt en het gas uitzet. Eveneens dient elke LPG-installatie met een elektrisch gestuurde dienstkraan te worden uitgerust die, bij problemen, het gas automatisch afsluit. Nieuwe voertuigen die vóór hun inschrijving met een LPG-installatie vanuit de fabriek worden uitgerust, worden door de constructeur ter keuring voorgereden. Tijdens deze keuring wordt de gasdichtheid gecontroleerd. De klant moet in dit geval geen enkele actie ondernemen. Het voertuig is in bezit van een keuringsvignet. Nieuwe voertuigen die vóór hun inschrijving door een erkend installateur met een LPG-installatie worden uitgerust, worden aan een volledige LPG-keuring onderworpen. De garagehouder of de erkend installateur rijdt het voertuig voor. Het keuringsvignet wordt afgeleverd indien de installatie conform de wetgeving is. Ingeschreven voertuigen die na 01.07.2001 door een erkende installateur worden uitgerust met een LPG-installatie, moeten door de klant voor LPG-keuring worden aangeboden. Deze keuring bevat o.a. de overeenstemming van de installatie en haar montage met het reglement, de gasdichtheid ervan en de naleving van de emissienormen inzake vervuiling, beter bekend als milieukeuring. Is het voertuig conform, dan ontvangt de klant een geldig keuringsbewijs en een keuringsvignet. Ingeschreven voertuigen waarop de LPG-installatie geplaatst werd vóór 01.07.2001 waarbij de installatie niet voldoet aan de overgangsbepalingen zoals beschreven in de derde § krijgen tot 30.06.2002 de tijd om de aanpassingen te laten uitvoeren door een erkend installateur. Indien op 01.07.2002 de LPG-installatie niet voldoet aan de overgangsbepalingen zal de installatie verwijderd moeten worden. De voertuigen met bestaande LPG-installaties die voldoen aan de huidige overgangsbepalingen zullen een geldig keuringsbewijs ontvangen. Deze voertuigen krijgen geen keuringsvignet, maar behouden wel de groene LPG-klever aan de achterzijde. Indien de klant naast een geldig keuringsbewijs eveneens een geldig keuringsvignet wenst te bekomen, zal de installatie aan drie voorwaarden moeten voldoen. De onderdelen van de installatie zullen aan het internationaal reglement R67 moeten voldoen, de installatie zal conform het KB moeten geplaatst worden en deze aanpassingen zullen door een erkend installateur uitgevoerd moeten worden. OPMERKING: Indien de klant de LPG-installatie laat plaatsen door een Belgisch installateur of een buitenlands installateur, moet hij er zich van vergewissen dat de installateur een BELGISCH erkenningsnummer heeft. Indien dit niet het geval is zal het keuringsstation deze installatie afkeuren en zal dit voertuig een verbod tot verkeer ontvangen. U kan de lijst met voorlopig erkende installateurs terugvinden op de website van onze beroepsfederatie GOCA. Klanten die vragen hebben betreffende de keuring van LPG-installaties kunnen terecht op het nummer: 059 55 27 70
Terug naar vorige pagina