Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

NIEUWE FORMALITEITEN BIJ RIJ-EXAMENS (01.09.05)
Sinds 5 september zijn er een aantal BELANGRIJKE wijzigingen van kracht die betrekking hebben op zowel theoretische als praktische rij-examens.

NIEUW : Belangrijke wijzigingen aan het theorie examen en de praktische manoeuvres op het privaat terrein voor alle categorieën van het rijbewijs vanaf 5 september 2005.

Vanaf 5 september 2005 worden een aantal belangrijke wijzigingen ingevoerd in het theorie-examen en in de praktische manoeuvres op het privaat terrein voor alle categorieën van het rijbewijs. ( A3, B/ BE, C/C1, CE/C1E, D/D1 en DE/ D1E).

Vanaf 5 september zijn er 50 theorievragen voor alle reeksen muv cat. A3 en het examen voor trekker van landbouwvoertuigen (40 vragen). Men dient 41 op 50 te behalen om te slagen (33 op 40 voor de korte reeks van 40 vragen).

Hieronder volgt ook een overzicht van alle wijzigingen in de praktische manoeuvres voor de verschillende categorieën van het rijbewijs.

Categorie A3 Het manoeuvre “ Over een smalle plank rijden “ valt weg. Het manoeuvre wordt vervangen door een nieuw manoeuvre nl. “ Over een afstand van 10 m tussen twee evenwijdige lijnen stapvoets rijden.”

Categorie A De manoeuvres worden uitgebreid met een manoeuvre “voorafgaande controles “, een manoeuvre “ nemen van een bocht bij een snelheid van 30 km/u, daarna ontwijken bij een snelheid van 50 km /u en precisieremmen “ en een manoeuvre “nemen van een bocht bij een snelheid van 30 km/u, daarna versnelling tot 50 km/u en plots remmen.” Het manoeuvre “ voorafgaande controles “bestaat uit het volgende : 1) het nemen van voorzorgsmaatregelen bij het afstappen van het voertuig, zoals op de openbare weg. 2) - het plaatsen van de motorfiets op standaard - het correct dragen van de beschermende uitrusting - Steekproefsgewijze controles: de kandidaat moet aan het voertuig een aantal controles kunnen uitvoeren : - banden ( slijtage), ketting, oliepeil, remvloeistofpeil, benzinepeil, plaats van de reflectoren, remmen, stuurinrichting, noodstopschakelaar, lichten, richtings- aanwijzers en geluidstoestel. Lees ook even de brochure voor de manoeuvres op het privé-terrein voor categorie A na in onze rubriek veel gestelde vragen rijbewijs vraag 13

Categorie B / BE Het manoeuvre “Vooruit in een garage rijden “valt weg. De manoeuvres worden uitgebreid met een manoeuvre “voorafgaande systematische controles “. Het manoeuvre bestaat uit de volgende controles : Controle van de instellingen van het voertuig: - de zitplaats van de bestuurder in de goede positie plaatsen - het afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordels en hoofdsteunen Systematische controles: de kandidaat moet in staat zijn de volgende controles één na één uit te voeren. - de ontwaseming vooraan aanzetten - de ontdooiing achteraan aanzetten - het aanzetten van de dimlichten - het aanzetten van de grootlichten - het aanzetten van de mistlichten - het aanzetten van de stoplichten ( rempedaal indrukken) - het geluidstoestel doen werken - richtingsaanwijzers links en rechts aanzetten Steekproefsgewijze controles: door lottrekking zal op het praktische examen één van de volgende voorafgaande controles moeten worden uitgevoerd. - slijtage van de banden controleren - bandenspanning controleren - motoroliepeil nazien - remvloeistof nazien - koelvloeistof nazien - produkt ruitenwissers nazien

Enkel voor de cat B :

Tijdens het manoevre “ rechts parkeren tussen twee voertuigen “ wordt nog een gedeelte van het manoeuvre uitgevoerd nl. “ de nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig zoals op de openbare weg.” In dit manoeuvre moet de kandidaat het voertuig tot stilstand brengen, uit het voertuig stappen, nakijken of de portieren goed gesloten zijn en opnieuw in het voertuig stappen, met de nodige voorzorgen, zoals op de openbare weg.

Enkel voor de cat BE :

Tijdens het manoevre “opstellen tegen een stoep “ wordt nog een gedeelte van dit manoeuvre uitgevoerd nl. “ de nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig zoals op de openbare weg.” In dit manoeuvre moet de kandidaat het voertuig tot stilstand brengen, uit het voertuig stappen, nakijken of de portieren goed gesloten zijn. Vervolgens gaat de kandidaat ook koets- en plaatwerk ( indien aanwezig), eventuele lading, sluiting van de deuren en zeilen ( indien aanwezig) en het koppelingsmechanisme nazien. De kandidaat dient tenslotte opnieuw in het voertuig te stappen, met de nodige voorzorgen, zoals op de openbare weg. Lees ook even de brochure voor de manoeuvres op het privé-terrein voor categorie B en E na in onze rubriek veel gestelde vragen rijbewijs vraag 13

Cat.C /C1, D/D1, CE/ C1E en DE/D1E Het manoeuvre “rechts parkeren tussen twee voertuigen “ valt weg. De manoeuvres worden uitgebreid met een manoeuvre “voorafgaande controles”. Alvorens dit manoeuvre aan te vatten moet de kandidaat zijn zitplaats volledig naar achteren verschuiven & de achteruitkijkspiegel te ontregelen. Het manoeuvre bestaat uit de volgende controles: 1) - het nemen van voorzorgsmaatregelen alvorens het voertuig in & uit te stappen - het stopzetten van het voertuig zoals op de openbare weg - het voertuig op correcte wijze verlaten - het voertuig opnieuw instappen door de nodige voorzorgen te nemen 2) - het uitvoeren van enkele noodzakelijke controles. De kandidaat moet alle volgende controles zelf en uit eigen beweging ( van buiten kennen) uitvoeren. - het voertuig instappen - lichten ( starten van de motor – stoplichten, dimlichten, groot lichten, mistlicht controleren i.s.m. de examinator) - ruitenwissers - vloeistoffen ( koelvloeistof, motorolie, ruitenwissers) - staat van de banden - enkel voor de cat. E: controle veiligheid koppelingssystemen - nazicht algemene staat van de vensters, de voorruit, het koetswerk en het plaatwerk - enkel voor de cat. C/C1, CE/C1E en DE/D1E : - controle van de manier van laden - controle van het vastmaken van de lading - controle van de sluiting van de laaddeuren - controle van het laadmechanisme, indien aanwezig - enkel voor de cat. D - controle van de nooduitgangen - controle van de brandblussers Opm.: de kandidaat mag al deze controles uitvoeren in een willekeurige volgorde. 3) - het uitvoeren van enkele bijkomende controles. Op vraag van de examinator moet de kandidaat de volgende controles kunnen uitvoeren: - het aanzetten van de richtingsaanwijzers ( niet van toepassing voor de Cat. E) - werking van het geluidstoestel - werking ruitenwissers & sproeikoppen - nazicht en gebruik van het dashboard + aanduiden van de volgende onderdelen: - toerenteller - snelheidsmeter - luchtdrukmeter - verlichte verklikkerlichtjes - de 4 richtingsaanwijzers - de ontwaseming - enkel voor de cat. C: vergrendelen van de cabine - remtest uitvoeren - luchtdruk nakijken - de kandidaat verlaat het voertuig om op vraag van de examinator volgende controles uit te voeren: - nazien reflectoren - nagaan of de wielmoeren correct zijn aangespannen - controle van de spatborden ( niet van toepassing voor sommige voertuigen van de cat. D) - aanduiden luchttanks – tanks ontluchten - enkel voor de cat. C : vergrendelingsmechanisme stuurcabine aantonen - nagaan van de ophanging 4) - Tenslotte wordt de kandidaat gevraagd een correcte zithouding aan te nemen en de nodige instellingen uit te voeren. - het instellen van de zitplaats om een correcte zithouding te bekomen. - het afstellen van de achteruitkijkspiegels - instellen van de veiligheidsgordels - afstellen van de hoofdsteunen Lees ook even de brochure voor de manoeuvres op het privé-terrein voor categories C en D Lees ook even de brochure voor de manoeuvres op het privé-terrein voor categorie E

Ter herinnering hieronder nogeens de zaken die reeds gewijzigd werden sinds 1 augustus 2004:

1. Voor theorie-examens:

• Na twee mislukkingen voor het theorie-examen is het niet meer verplicht om lessen te volgen in de erkende autorijschool.

2. Voor het voorlopig rijbewijs:

• U kan een nieuw voorlopig rijbewijs voor, dezelfde categorie van voertuigen, bekomen na een verloop van drie jaar.

• De begeleider mag niet vervallen zijn of niet vervallen geweest zijn binnen de drie jaar vóór de afgifte van het voorlopig rijbewijs.

• De veroordelingen wegens bepaalde inbreuken op de wet betreffende de politie op het wegverkeer verhinderen niet meer dat men als begeleider kan optreden.

• Houders van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorieën C, CE, C1 en C1E mogen in commercieel verband goederen vervoeren zonder beperking in tonnenmaat.

3. Voor buitenlandse en Europese rijbewijzen:

• Het is toegestaan een voertuig te besturen op basis van een rijbewijs uitgereikt door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en om te wisselen voor een Belgisch rijbewijs, zelfs als het rijbewijs werd bekomen na de inschrijving in België en zonder dat het bewijs is geleverd van de normale verblijfplaats in het land van afgifte.

• Rijbewijzen uitgereikt door lidstaten van de Europese Economische Ruimte mogen omgewisseld worden naar een Belgisch rijbewijs.

• Houders van een Europees of buitenlands rijbewijs zijn vrijgesteld van opleiding, zelfs als dit document verlopen is of als het in België niet erkend is.

Raadpleeg de brochures van de gewijzigde manoeuvres op onderstaande link (vraag 13):
Lees meer op http://www.km.be/KMnl/pages/text/rijbewijs/faq.html
Terug naar vorige pagina